Algemene voorwaarden De Refter

Contactgegevens van De Refter – Eenmanszaak Toon De Coninck
De Refter – Sint-Elisabethstraat 50 – 9120 Melsele – BTW-nummer: BE 0839.078.902

Hierna ‘De Refter’ genoemd

 1. Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van De Refter en op elke overeenkomst afgesloten tussen de Klant en De Refter. Deze overeenkomst kan onder meer bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten en producten.

1.2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing hiermee expliciet wordt uitgesloten.

1.3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden van De Refter via een link op haar website http://www.derefter.be of via de vermelding van deze voorwaarden in de webshop, bestelschermen of de e-mail correspondentie die uitgaat van De Refter.  Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die de Klant ongewijzigd kan opslaan en/of afdrukken zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kunnen worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces krijgt de klant kennis van de algemene voorwaarden zodat hij deze kan aanvaarden en wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij deze aanvaard heeft.

1.4 De Refter assumes that the customer who is responsible for making the purchase or booking, has sufficient knowledge of Dutch to understand these general conditions. If not, these conditions can be translated upon request.

 1. De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De procedure waarbij een aankoop op afstand wordt gesloten, wordt gestart van zodra de Klant een reservering via de website, via e-mail, telefonisch of op een andere wijze op afstand plaatst of via deze weg producten bestelt of deze in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst ontstaat op het moment dat de Klant vanwege De Refter de bevestiging van de reservering, de bestelling of de aankoop, in principe door middel van een e-mail, ontvangt. Op het moment van het ontstaan van de overeenkomst start De Refter met de uitvoering van de overeenkomst.

2.2 De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op http://www.derefter.be, om de Klant een correcte beoordeling van het product of de dienst te kunnen laten maken. Indien de Klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het product die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij De Refter hierover verder te informeren en dit vóór het plaatsen van de aankoop.

2.3 Prijzen weergegeven op de website http://www.derefter.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden De Refter niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht of offerte, behoudens wanneer deze prijzen duidelijk een verkeerde prijszetting zijn. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

2.4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de Klant extra geconsumeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.

2.5 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

2.6 Alle vermelde prijzen in de webshop zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

2.7 De vermelde prijzen op de website en folder van De Refter m.b.t. huur locatie B2B, met inbegrip van drankforfaits en eetprijzen gedurende meetings en vergaderingen zijn steeds exclusief BTW.

2.8 Leveringskosten voor levering in postcode 9120 worden automatisch verrekend bij de bestelling in de webshop. Bestellingen die geplaatsts worden via de webshop voor levering buiten postcode 9120 worden leveringskosten aangerekend. Voor cateringopdrachten worden de leveringskosten opgenomen in de offerte.

 1. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Refter niet. De Refter is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Refter is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De Refter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Online aankopen
 • De klant kan in de via de webshop verschillende producten toevoegen aan zijn winkelmand. Alvorens af te rekenen kan de inhoud van het winkelmandje bekeken worden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart 
 • via overschrijving op rekeningnummer BE10 7512 0554 9104

De Refter is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

 1. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na de bestelling via de webshop wordt de bestelling op afgesproken tijdstip geleverd door De Refter.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Indien bestellingen worden geplaatst  voor levering buiten het levergebied worden extra kosten aangerekend. Deze worden door De Refter apart berekend. De Refter behoudt zich het recht om af te zien van leveringen buiten het levergebied.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan De Refter.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door De Refter was geboden. 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Refter.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Refter te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 1. Bedenktijd en herroepingsrecht

7.1 De Klant die de hoedanigheid heeft van een natuurlijk persoon en die bovendien de aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik heeft verricht, heeft als consument het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat de overeenkomst ontstond door de bevestiging die u van ons ontving of indien goederen werden aangekocht vanaf de dag waarop u de goederen in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk per post gericht aan De Refter, Sint-Elisabethstraat 50, 9120 Melsele of via e-mail info@derefter.be op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U dient de goederen die u van ons ontvangen hebt onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De directe kosten voor het terugzenden komen voor uw rekening.

 7.2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:

 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.
 • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden
 • Goederen die te snel kunnen bederven of met een beperkte houdbaarheid
 • Goederen die verzegeld zijn en die niet kunnen teruggezonden worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij De Refter, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende, niet limitatief opgesomde, gevallen:

 • De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
 • De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht.
 • De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
 • De geleverde goederen bevatten voedselwaren
 • De Klant bestelt/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.

 1. Voorschot en kredietkaartwaarborg

8.1 Bij het afsluiten van de verkoop op afstand kan gevraagd worden om over te gaan tot de betaling van een voorschot van een gedeelte of van het geheel van het verschuldigde bedrag over te gaan of om de mededeling van de kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg voor de nakoming van de door de Klant opgenomen verbintenissen.

8.2 Indien een voorschot gevraagd wordt dan is het voorschot onmiddellijk betaalbaar. Enkel voor zover uitdrukkelijk anders wordt meegedeeld aan de Klant zal er een andere betaaldatum die kan afhangen van het moment van bestellen, gelden.

8.3 Indien het voorschot niet of niet binnen de vooropgesteld termijn wordt ontvangen, is De Refter niet gehouden zijn verbintenissen uit te voeren en heeft De Refter het recht de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te annuleren of te verbreken. De niet of niet tijdig betalen van het voorschot ontslaat de Klant niet van zijn verbintenissen.

8.4 In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft De Refter het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren indien de betaling niet succesvol is afgerond binnen 30 minuten na het bevestigen van de aankoop.

8.5 In geval de Klant kredietkaartgegevens opgeeft als waarborg, heeft De Refter het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren indien blijkt dat deze gegevens ongeldig zijn of niet toebehoren aan de Klant.

8.6 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens houdt een onherroepelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in door de Klant

 1. Annulering en no show

In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende regels toegepast:

9.1 Indien de Klant ingevolge de annulering een kost of vergoeding verschuldigd is dan wordt dit bedrag ofwel verrekend met de door De Refter ontvangen voorschot of aangerekend en desgevallend geïnd via het kredietkaartsysteem door creditering. Indien er geen of onvoldoende voorschot werd ontvangen of er werden geen of geen correcte kredietkaartgegevens overgemaakt dan wordt het bedrag of het saldo ervan aangerekend of gefactureerd aan de Klant met het oog op de inning ervan.

9.2

9.2.1 Indien de Klant meer dan 14 kalenderdagen voor de datum van levering van de goederen en diensten of de vastgestelde datum van de reservatie annuleert, is er door de Klant geen annuleringskost verschuldigd. Het voorschot wordt op een tegoedrekening geplaatst voor de Klant of wordt terugbetaald op eenvoudig verzoek.

9.2.2 Indien de Klant tussen 14 en 7 kalenderdagen vóór de datum van levering van de goederen en diensten annuleert of de vastgestelde datum van de reservatie, is door de Klant een annuleringskost verschuldigd van ¼ van de waarde van de geplaatste reservatie of bestelling met een minimum van 25,00 euro per persoon indien toepasselijk. Het eventuele restant van het voorschot wordt op een tegoedrekening geplaatst voor de Klant of wordt terugbetaald op zijn verzoek.

9.2.3 Indien de Klant minder dan 7 kalenderdagen vóór de datum van levering van de goederen en diensten of de vastgestelde datum van reservatie annuleert, is door de Klant een annuleringskost verschuldigd van ½ van de waarde van de geplaatste reservatie of bestelling met een minimum van 50,00 euro per persoon indien toepasselijk. Het eventuele restant van het voorschot wordt op een tegoedrekening geplaatst voor de Klant of wordt terugbetaald op zijn verzoek.

9.2.4 Indien de Klant minder dan 24u voor de datum van levering van de goederen en diensten of het bevestigde aankomstuur op de vastgestelde datum van reservatie annuleert, wordt er een annuleringskost aangerekend van volledig de waarde van de geplaatste reservatie met een minimum van 100,00 euro per persoon.

9.2.5 Ook in geval de Klant met minder personen komt dan voorzien zonder voorafgaande verwittiging wordt dit als een annulatie beschouwd en volgt dit de bovenstaande regels.

9.3 Annulaties kunnen enkel via het reserveringsysteem, de daartoe voorziene links in de bevestigingsmails, per e-mail of telefoon gebeuren. De annulaties worden door De Refter per e-mail bevestigd en kunnen pas dan als annulatie worden beschouwd.

9.4 Niet komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een annulering minder dan 24 uur zoals hierboven bepaald onder punt 9.2.4 aanzien zodat aan De Refter door de Klant onherroepelijk de in punt 9.2.4 bepaalde annuleringskost verschuldigd is.

9.5 Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

 1. Bevestigingen en herinneringen

10.1 Bij het plaatsen van een bestelling en/of een reservering, krijgt de klant steeds een bevestiging per e-mail in geval er door de Klant een geldig e-mailadres werd opgegeven. Eventueel wordt bevestigd per SMS.

10.2 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email en/of SMS kan omwille van technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot annulering of niet bestaan van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft dan is hij gehouden om De Refter te contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

 1. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

11.1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

11.2 Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd die behoren tot het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van De Refter gelegen is.

11.3 De persoon die de reservering maakt, de bestelling plaatst of deze bevestigt, is de contractant of de Klant van De Refter. Indien dit verschillende personen zijn dan zijn zij elk hoofdelijk en solidair gehouden tot het nakomen van alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst.

WIJ ZIJN PARTNER VOOR